Aýna damjalarynyň dürli görnüşleri haýsylar?

Aýna çüýşe çüýşeleri saglyk we gözellik pudagynda has meşhur.Olar efir ýaglaryny, serumlary we beýleki suwuk önümleri saklamak we paýlamak ýaly dürli maksatlara hyzmat edýärler.Aýna çüýşe çüýşeleri mazmunynyň bitewiligini goramak, gaýtadan ulanyp boljak we gaýtadan işlemek we estetiki taýdan ýakymly görnüş bermek ýaly köp artykmaçlygy hödürleýär.

Dürli görnüşleri baraýna damjalarybazarda, hersiniň özboluşly aýratynlyklary we ulanylyşy bar.Iň ýaýran görnüşleri öwreneliň:

1. Pipette Dropper: Bu aýna damjasynyň iň adaty görnüşidir.Topokardaky rezin lampa bilen aýna turbadan durýar.Suwuklygy paýlamak üçin sfera gysylýar we suwuklygy turba çekýän vakuum döredýär.Damjanyň bu görnüşi köplenç ylmy barlaghanalarda ulanylýar we takyk ölçegler üçin amatlydyr.

damjalar1

2. Aýna turbanyň damjasy: Turbanyň damjasyna meňzeş bu görnüş aýna turbadan we rezin topdan hem ybarat.Şeýle-de bolsa, bu ýönekeý turba däl, lampa dakylýan aýna sypal.Turbalar suwuklyklary has takyk we gözegçilikde paýlamaga mümkinçilik berýär.Adatça gözellik pudagynda serum, nemlendiriji we efir ýaglarynda ulanylýar.

damjalar2

3. Çaga üçin howpsyz damja: Adyndan görnüşi ýaly, bu damja çaga üçin howpsuz bolup, derman we zäherli himiki maddalar ýaly önümler üçin ideal bolýar.Onda açmak üçin amallaryň utgaşdyrylmagyny talap edýän ýörite gapak bar, bu bolsa çagalara mazmuna girmegi kynlaşdyrýar.Çaga geçirmeýän damjalar, ýaş çagalary bolan maşgalalary howpsuz saklamaga kömek edýär.

damjalar3

4. Çüýşeler: Gaty damjalar bolmasa-da, çüýşeleri bellemelidiris.Olar ýokarsyna rolikli toply aýna çüýşeden ybarat.Çüýşeler köplenç atyrlary we aromaterapiýa ýaglaryny saklamak üçin ulanylýar.Toplanan toplar programma gözegçilik edýär we dökülmeleriň öňüni alýar.

damjalar4

Umuman aýdanyňda, dürli zerurlyklara we isleglere laýyk aýna çüýşeleriniň köp görnüşi bar.Adaty turba damjalaryndan başlap, çagalara çydamly görnüşlere çenli, her bir programma üçin aýna çüýşe çüýşesi bar.Takyk ölçeglere mätäç alym ýa-da derini bejermek önümlerini saklamagyň ajaýyp usulyny gözleýän gözellik höwesjeňi bolsun, aýna çüýşeler ygtybarly we göze ýakymly çözgüt hödürleýär.


Iş wagty: 27-2023-nji oktýabr
Hasaba gir