Lazer nagşy

Lazer nagşy, bambuk we agaç önümleriniň üstünde lazer ýakmak arkaly tebigy nagyş belliklerini emele getirmekdir.El bilen oýulan ýaly, gaty tebigy we hapalanmaz ýaly görünýär.

Complexöne çylşyrymly nagyşlary maslahat bermeýäris, sebäbi lazer bilen nagyşlanan çyzyklar gaty inçe we aýdyň görüp bilmeýärsiňiz.

Mundan başga-da, lazer nagyşlarynyň reňki ýok.Oýma çuňlugy we bambukdan we agaçdan ýasalan materiallar sebäpli has goýy ýa-da açyk reňkler görkezer

gapagyň üstünde lazer nagşy001
gapagyň üstünde lazer nagşy00002
gapagyň üstünde lazer nagşy003
gapagyň üstünde lazer nagşy004
gapagyň üstünde lazer nagşy1

Hasaba gir