Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Satyn almazdan ozal bir nusga alaýynmy?

Hawa, 1 nusga mugt, diňe esasy iberiş çykdajylaryny ýapyň

Logotipim ýazylan bir nusga alaýynmy?

Hawa, logotipiňizi Ai ýa-da cdr faýllaryňyzy iberiň we esasy önümçilik çykdajylaryny töläň, adatça 1 ABŞ dollary

Çeper eserlerimi nädip dizaýn edip bilerin?

Biz size nagyş çap etmegiň ululygyny berip bileris, çeper eserleriňiz şol ölçegde bolmaly.Presenta-da häzirki dizaýny bize iberiň, dizaýnerimiz ululygyny artdyryp ýa-da azaldyp biler.

Bir nokatly hyzmatlary hödürleýärsiňizmi?Etiketka, guty ýa-da sumka we başga bir zat ýalymy?

Hawa, bir gezeklik satyn alyş tejribesini hödürläp bilýäris, diňe önümimizi surat ýa-da jikme-jik haýyşlary satyjymyza iberýärsiňiz.

Lideriň wagty näçe?

1 hepdäniň içinde paýnamalar, Önümçilik: adatça 40% goýum alanyndan 35-55 gün soň, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek bilen wagt 10-15 gün goşar.

MOQ?

Surfaceerüsti işlemek ýa-da logotip çap etmek ýok, MOQ web sahypasy bilen birmeňzeş;Logörite logotip, MOQ: 5000pc, Aksiýa önümleri hakyky ýagdaýa bagly.

Haýsy ýerüsti gowşuryş bar?

Grafika, Çap etmek, gyzgyn möhürlemek, bellik etmek, UV örtük we ş.m.

Elmydama aksiýa alýarsyňyzmy?

Aksiýalar diňe gysga möhletde elýeterlidir, satyn almazdan ozal satyjy bilen habarlaşyň.

Döwülen ýa-da erbet hilli önümleri alsam, bejerip bilerinmi?

Haýsydyr bir bozulan ýa-da hil meselesi, haryt alanyňyzdan soň 15 günüň dowamynda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Satyjy e-poçta iberýän suratlaryňyzy ýa-da wideoňyzy alyň.

Productshli önümlere dogry bahada, hili gowy diýip söz berýäris.Müşderi diňe arzan bahany göz öňünde tutýan bolsa, hiliň gowy däldigini hoşniýetlilik bilen ýatladarys, müşderi henizem satyn alsa, jogapkärçilik çekmeris

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Hasaba gir