Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý blemgoşar senagat kärhanasy, Şanhaýda we Ningbo deňiz portuna amatly gatnaw bilen Şanhaýda ýerleşýän ofis, Zhejiang welaýatynyň uyauaodaky zawodynda döredildi.Biz trigger pürküji, nasoslar, duman pürküji, plastik çüýşe we supermarket, derini bejermek pudagy, makiýa salon, distribýutor, lomaý satyjy ýaly adaty we ýöriteleşdirilen plastmassa paket bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyrys.Has ýokary hilli, orta hilli OEM we ODM önümlerini amatly bahadan üpjün edýäris.
Blemgoşar paketinde köp sanly wepaly müşderiler bar, köpüsi Amerika, Kanada, Europeewropa, Okeaniýa we Gündogar Aziýa bazaryndan.Baý eksportymyz gymmat, ýokary hilli önümler, iň oňat hyzmat bilen, wagtynda tabşyrylanda, ähli talaplaryňyza laýyk geljekdigimize we garaşýan zatlaryňyzdan ýokary bolup biljekdigimize ynanýarys.

公司

Toparymyz

TD1

Taslama topary

Özümizi özbaşdak dizaýn edip we öndürip bilýän hünärmen gözleg toparymyz bar.Toparymyz köp ýurtdaky müşderilere ideýany hakyky önüme durmuşa geçirmäge kömek etdi.

Operasiýa topary

Blemgoşar paketinde, her bir müşderä bir gezeklik kosmetiki paket çözgüdini hödürlemäge bagyşlanan ýaş, hünärmen, güýçli topar bar.Müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmak üçin aragatnaşyk prosesini yzygiderli optimizirläň.

Kompaniýanyň sergisi

zs22

Kompaniýa şahadatnamasy

Haryt milli hünärli sertifikat arkaly geçdi we esasy pudagymyzda gowy garşylandy.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.Şeýle hem, aýratynlyklaryňyza laýyk gelmek üçin size mugt nusgalar berip bildik.Iň peýdaly hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň oňat tagallalar dörediler.Kompaniýamyz we çözgütlerimiz bilen hakykatdanam gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberip ýa-da derrew jaň edip, biziň bilen habarlaşyň.Biziň çözgütlerimizi we kärhanamyzy bilmek.has köp, ony görmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.


Hasaba gir