Wakuum çüýşe gaplaýyş materiallary üçin hil barlag standartlaryna düşüniň

Bu makala tarapyndan gurnaldyŞanhaý blemgoşar senagaty, Ltd.Bu makalanyň adaty mazmuny diňe dürli markalar üçin gaplaýyş materiallaryny satyn alanyňyzda hil taýdan salgylanmak üçin niýetlenendir we aýratyn standartlar her markanyň ýa-da hyzmatdaş üpjün edijiniň standartlaryna esaslanmalydyr.

BIR

Standart kesgitleme

1. amatly
Bu makalanyň mazmuny gündelik himiki serişdelerde ulanylýan dürli vakuum çüýşelerini barlamak üçin ulanylýar we diňe salgylanmak üçin ulanylýar.
2. Şertler we kesgitlemeler

Surfaceerüsti başlangyç we ikinji derejeli ýüzleriň kesgitlemesi: Önümiň daşky görnüşine adaty ulanyş şertlerinde ýeriň ähmiýetine esaslanyp baha berilmelidir;
Esasy tarapy: Umumy kombinasiýadan soň, üns berilýän açyk bölekler.Önümiň ýokarky, orta we görünýän bölekleri ýaly.
Ikinji tarap: Umumy kombinasiýadan soň, duýulmaýan ýa-da tapmak kyn bolan gizlin bölekler we açyk bölekler.Önümiň aşagyndaky ýaly.
3. Hil kemçiliginiň derejesi
Öldüriji kemçilik: Degişli kanunlary we düzgünleri bozmak ýa-da önümçilik, daşamak, satmak we ulanmak wagtynda adam saglygyna zyýan ýetirmek.
Çynlakaý kemçilik: gurluş hiline täsir edýän, önümiň satuwyna gönüden-göni täsir edýän ýa-da satylan önümiň garaşylýan netijäni gazanyp bilmezligine we sarp edijileriň özlerini oňaýsyz duýmagyna we hünärsiz önümlere reaksiýa döretmegine sebäp bolýan funksional hiline we howpsuzlygyna degişlidir. ulanmak.
Umumy kemçilikler: Daş görnüşiň hilini öz içine alýan, ýöne önümiň gurluşyna we işleýiş tejribesine täsir etmeýän we önümiň daşky görnüşine ep-esli täsir etmeýän, ýöne sarp edijiler ulanylanda özlerini oňaýsyz duýýan kemçilikler.

Howa çüýşesi-1

 

Iki
Aparassalama hiliniň talaplary

1. Daş görnüşi üçin esasy ülňüler:
Wakuum çüýşesi doly we tekiz sapaklar bilen doly, tekiz we çatryklardan, gabyklardan, deformasiýalardan, ýag tegmillerinden we gysylmadan azat bolmalydyr;Wakuum çüýşesi we losyon çüýşesi doly, durnukly we ýylmanak bolmaly, çüýşäniň agzy göni, tekiz, sapak doly bolar, çukur, deşik, açyk yz, tegmil, deformasiýa we şol ýerde bolmaz galybyň ýapylýan çyzygynyň aç-açan ýerleşmegi bolmaz.Açyk çüýşeler aç-açan we düşnükli bolmaly
2. faceerüsti we grafiki çap
Reňk tapawudy: Reňk birmeňzeş bolup, görkezilen reňke laýyk gelýär ýa-da reňk plastinkasynyň möhürlenmeginiň çäginde.
Çap etmek we möhürlemek (kümüş): Şrift we nagyş dogry, düşnükli, birmeňzeş bolmaly we aç-açan gyşarmakdan, ýalňyşlykdan ýa-da kemçiliklerden azat bolmaly;Ildalpyldawuk (kümüş) doly, ýitirilmedik ýa-da ýalňyş ütüklemezden, aç-açan gabat gelmezden ýa-da serrasiýa edilmezden doly bolmaly.
Çap ediş meýdançasyny dezinfeksiýa alkogolyna batyrylan doka bilen iki gezek süpüriň, çap etmegiň reňki ýa-da altyn (kümüş) gabygy ýok.
3. hesapyşma talaplary:
Gyzgyn möhürleme / çap ýelimi
Çap ediş we gyzgyn möhürleme meýdançasyny 3M600 aýakgap örtügi bilen örtüň, aýakgap örtüginde köpürjikleriň ýoklugyna göz ýetirmek üçin tekizläň we yzly-yzyna 10 gezek basyň we çap etmezden ýa-da gyzgyn möhürlemezden derrew 45 dereje burçda ýyrtyň. goşun bölümi.Az salymlyk umumy ykrar edilmegine täsir etmeýär we kabul ederliklidir.Gyzgyn altyn we kümüş meýdany ýuwaş-ýuwaşdan ýyrtyň.
Elektroplatirleme / sepmek
Çeper pyçak ulanyp, elektroplirlenen / sepilen meýdanda gapdal uzynlygy takmynan 0,2 sm bolan 4-6 inedördül kesiň (elektroplirlenen / pürkülen örtügi çyzyň), meýdançalara 3M-810 lentany 1 minut ýapyň we soňra çalt ýyrtyň. 45 ° 90 ° burçda hiç hili bölünişiksiz öçüriň.
4. Arassaçylyk talaplary
Içinde we daşynda arassa, mugt hapalanma, syýa tegmilleri ýa-da hapalanma ýok

15ml-30ml-50ml-kosmetiki-krem-argan-ýag-uçarsyz nasos-bambuk-çüýşe-4

 

 

 

Üç
Gurluşyň hil talaplary

1. Ölçegli gözegçilik
Ölçeg gözegçiligi: Sowadylandan soň ýygnalan taýýar önümleriň hemmesi çydamlylyk çäginde gözegçilik ediler we gurnama işine täsir etmez ýa-da gaplamaga päsgel bermez.
Funksiýa bilen baglanyşykly möhüm ölçegler: agzdaky möhürleýiş meýdany ýaly
Doldurmak bilen baglanyşykly içki ölçegler: doly kuwwat bilen baglanyşykly ölçegler
Uzynlygy, ini we beýikligi ýaly gaplamak bilen baglanyşykly daşarky ölçegler
Sowadylandan soň ähli garnituralaryň ýygnalan taýýar önümleri, funksiýa täsir edýän we gaplamaga päsgel berýän ululygy üçin Vernier şkalasy bilen synagdan geçiriler we ululykdaky takyklyk ýalňyşlygynyň ululygy ≤ 0.5mm we ululygy bilen funksiýanyň utgaşdyrylmagyna täsir eder. gaplamaga täsir edýän umumy ululygy ≤ 1.0mm.
2. Çüýşäniň beden talaplary
Içki we daşarky çüýşeleriň çelegi laýyk ýerinde berk gysylmalydyr;Orta ýeň bilen daşky çüýşäniň arasyndaky gurnama dartgynlygy ≥ 50N;
Içki we daşarky çüýşeleriň utgaşmasy, çyzylmagynyň öňüni almak üçin içki diwarda sürtülme bolmaly däldir;
3. Spreýiň göwrümi, göwrümi, ilkinji suwuk çykyşy:
Çüýşäni 3/4 reňkli suw ýa-da ergin bilen dolduryň, nasosyň kellesini çüýşäniň dişleri bilen berk gulplaň we suwuklygy 3-9 gezek çykarmak üçin nasosyň kellesini el bilen basyň.Püskürmegiň mukdary we göwrümi bellenilen talaplarda bolmaly.
Ölçeg käsesini yzygiderli elektron şkalada goýuň, nola öwüriň we suwuklygy konteýneriň içine sepiň, sepilen suwuklygyň agramy sepilenleriň sanyna = sepilen mukdar bilen bölünýär;Spreý mukdary bir ok üçin ± 15%, ortaça bahasy üçin 5-10% gyşarmaga mümkinçilik berýär.(Pürküji mukdary, nusga möhürlemek üçin müşderi tarapyndan saýlanan nasosyň görnüşine ýa-da müşderiniň anyk talaplaryna esaslanýar)
4. Püskürmegiň başlanýan sany
Çüýşäni 3/4 reňkli suw ýa-da losyon bilen dolduryň, nasosyň baş gapagyny çüýşäni gulplaýan dişler bilen deň derejede basyň, ilkinji gezek 8 gezek (reňkli suw) ýa-da 10 gezek (losyon) sepiň ýa-da nusga möhürläň. anyk baha beriş ülňülerine;
5. Çüýşäniň kuwwaty
Önümi elektron masştabda rahat synagdan geçiriň, nola öwüriň, gaba suw guýuň we elektron şkalada görkezilen maglumatlary synag göwrümi hökmünde ulanyň.Synag maglumatlary, dizaýn talaplaryna laýyk gelmelidir
6. Wakuum çüýşesi we laýyk gelýän talaplar
A. Porşon bilen sazlaň
Möhür synagy: Önüm 4 sagat tebigy sowadylandan soň, porşen we turba korpusy ýygnalyp, suw bilen doldurylýar.4 sagat goýlandan soň garşylyk duýgusy ýüze çykýar we suw syzmaýar.
Ekstruziýa synagy: 4 sagat saklanylandan soň, mazmuny doly gysylýança we porşen ýokarsyna çykyp bilýänçä, nasos bilen hyzmatdaşlyk ediň.
B. Nasosyň kellesi bilen gabat gelmek
Metbugat we pürküji synagy hiç hili päsgelçiliksiz rahat bolmaly;
C. Çüýşäniň gapagy bilen deňeşdiriň
Kepka, çüýşäniň bedeniniň ýüplügi bilen hiç hili päsgelçiliksiz aýlanýar;
Daşky örtük we içki örtük hiç hili egilmezden ýa-da nädogry gurulmazdan gurulmalydyr;
Içki örtük ≥ 30N eksenel güýji bilen dartyş synagy wagtynda ýykylmaýar;
1N-den az bolmadyk dartyş güýjüne sezewar bolanda, gazyk ýykylmaz;
Spesifikasiýa daşky gapagy degişli çüýşäniň ýüplügi bilen gabat gelenden soň, boşluk 0,1-0,8 mm
Alýumin oksid bölekleri degişli gapaklar we çüýşe jisimleri bilen ýygnalýar we dartyş güýji 24 sagat gury gatylaşandan soň N 50N bolýar;

15ml-30ml-50ml-Mat-Kümüş-Uçarsyz-Çüýşe-2

 

Dört
Funksional hil talaplary

1. Synag talaplary
Wakuum gutusyny barlamak arkaly syzma bolmaly däldir.
2. Buraw diş momenti
Embygnalan çüýşäni ýa-da bankany tork metriniň ýörite guralyna düzediň, gapagy el bilen aýlaň we zerur synag güýjüne ýetmek üçin tork ölçeginde görkezilen maglumatlary ulanyň;Threadüpüň diametrine gabat gelýän tork bahasy kadalaşdyryjy goşundynyň düzgünlerine laýyk gelmelidir.Wakuum çüýşäniň we losyon çüýşesiniň nurbat sapagy görkezilen aýlaw momentiniň bahasyndan süýşmeli däldir.
3. andokary we pes temperatura synagy
Çüýşäniň bedeni deformasiýa, reňklemek, döwmek, syzmak we beýleki hadysalardan azat bolmalydyr.
4. Faza çözüliş synagy
Aç-açan reňk ýa-da bölünişik ýok, nädogry maglumat ýok

20ml-30ml-50ml-Plastiki-Uçarsyz-nasos-çüýşe-2

 

Bäş

Kabul ediş usuly salgylanmasy

1. Daş görnüşi

Barlag gurşawy: Synag obýektiniň üstünden 50 ~ 55 sm uzaklykda (500 ~ 550 LUX yşyklandyrylyşy bilen) 100W sowuk ak floresan lampa.Synag edilen obýektiň üstleri bilen gözleriň arasyndaky aralyk: 30 ~ 35 sm.Görüş çyzygy bilen synag edilen obýektiň üstündäki burç: 45 ± 15 °.Barlag wagty: ≤ 12 sekunt.1.0-den ýokary ýalaňaç ýa-da düzedişli we reňk körlügi bolmadyk inspektorlar

Ölçegi: nusgany hökümdar ýa-da Vernier şkalasy bilen 0.02mm takyklyk bilen ölçäň we bahasyny ýazyň.

Agramy: Synagy ölçemek we bahasyny ýazmak üçin gutardyş bahasy 0.01g bolan elektron şkalany ulanyň.

Göwrümi: gutardyş bahasy 0.01g bolan elektron şkalada ölçäň, çüýşäniň umumy agramyny aýyryň, çüýşe suwuny doly agzyna sokuň we sesiň öwrüliş bahasyny ýazyň (gönüden-göni pasta sanjym ediň ýa-da dykyzlygyny öwüriň) zerur bolanda suw we pasta).

2. Möhür ölçemek

Bir gapy (çüýşe ýaly) 3/4 reňkli suw (60-80% reňkli suw) bilen dolduryň;Soňra nasosyň kellesini, möhürleýji wilkany, möhürleýji gapagy we beýleki degişli enjamlary gabat getiriň we nasosyň kellesini ýa-da möhürleýji gapagyny standart boýunça berkidiň;Nusgany gapdalda we tersine bir tarelka (öňünden goýlan ak kagyz bölegi bilen) we vakuum guradyjy peçde goýuň;Wakuum guradyjy peçiň izolýasiýa gapysyny gulplaň, wakuum guradyjy peçiň işine başlaň we wakuumy -0.06Mpa çenli 5 minutlap ýapyň;Soňra vakuum guradyjy ojagy ýapyň we wakuum guradyjy peçiň izolýasiýa gapysyny açyň;Nusgany çykaryň we lýuboýdaky ak kagyzy we islendik suw tegmilleri üçin nusganyň ýüzüne syn ediň;Nusgany alanyňyzdan soň, göni synag skameýkasyna goýuň we nasosyň kellesini / möhürleýji gapagyny ýuwaşlyk bilen basyň;5 sekunt garaşyň we ýuwaş-ýuwaşdan burawlaň (nasosyň kellesini / nädogry karara sebäp bolup bilýän möhürleýji gapagy öwrende reňkli suwuň çykmazlygy üçin) we nusganyň möhürlenýän ýeriniň daşynda reňksiz suwlara gözegçilik ediň.

Specialörite talaplar: Müşderi belli bir ýokary temperatura şertlerinde wakuum syzmak synagyny islese, wakuum guradyjy peçiň temperaturasyny bu ýagdaýa laýyk kesgitlemek we 4.1-den 4.5 ädimleri ýerine ýetirmek zerur.Wakuum syzmak synagynyň otrisatel basyş şertleri (otrisatel basyş gymmaty / saklaýyş wagty) müşderiniňkiden tapawutly bolsa, wakuum syzmak synagynyň negatiw basyş şertlerine görä synap görüň, ahyrsoňy müşderi bilen tassyklandy

Hünärli hasaplanýan reňksiz suw üçin nusganyň möhürlenen ýerini wizual gözden geçiriň.

Reňksiz suw üçin nusganyň möhürlenen ýerini wizual gözden geçiriň we reňkli suw hünärsiz hasaplanýar.

Konteýneriň içindäki porşon möhürleýiş meýdanynyň daşyndaky reňkli suw ikinji möhürleýiş meýdanyndan (porşanyň aşaky gyrasy) ýokary bolsa, bu hünärsiz hasaplanýar.Ilkinji möhürleýiş meýdanyndan (porşanyň ýokarky gyrasy) geçse, reňkli suw meýdany dereje boýunça kesgitlener.

3. Pes temperatura synag talaplary:

Arassa suwdan doldurylan vakuum çüýşesi we losyon çüýşesi (eräp bilmeýän maddalaryň bölejikleriniň ululygy 0,002 mm-den köp bolmaly däldir) -10 ° C ~ -15 ° C sowadyjyda goýlar we 24 sagatdan soň çykarylar.2 sagat otag temperaturasynda dikeldilenden soň, synag çatryklardan, deformasiýa, reňklemek, pasta syzmak, suw syzmak we ş.m.

4. temperatureokary temperatura synag talaplary

Arassa suw bilen doldurylan vakuum çüýşesi we losyon çüýşesi (eräp bilmeýän maddalaryň bölejikleriniň ululygy 0,002 mm-den köp bolmaly däldir) inkubatorda + 50 ° C ± 2 ° C aralygynda goýlar, 24 sagatdan soň çykarylar we synagdan geçiriler. otag temperaturasynda 2 sagat dikeldişden soň çatryklar, deformasiýa, reňklemek, pasta syzmak, suw syzmak we beýleki hadysalardan azat.

15ml-30ml-50ml-goşa diwar-plastmassa-uçarsyz-çüýşe-1

 

Altynjy

Daşarky gaplama talaplary

Gaplaýyş kartony hapa ýa-da zeper ýetmeli däldir we gutynyň içini plastik gorag haltalary bilen örtmeli.Dyrnaklara ýykgyn edýän çüýşeler we gapaklar, çyzylmazlyk üçin gaplanmalydyr.Her guty belli bir mukdarda gaplanýar we garyşmazdan “I” şekilli lenta bilen möhürlenýär.Iberişleriň her bir topary, önümiň ady, spesifikasiýalary, mukdary, önümçilik senesi, öndüriji we beýleki mazmunly daşky guty bilen açyk we kesgitlenmeli zawodyň gözleg hasabaty bilen bilelikde bolmalydyr.

Şanhaý älemgoşary senagat kärhanasykosmetiki gaplamak üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýär. Önümlerimizi halaýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz,
Sahypa:
www.rainbow-pkg.com
Email: vicky@rainbow-pkg.com
WhatsApp: +008615921375189

 

 

Iş wagty: Iýul-10-2023
Hasaba gir