Köne gury dyrnak polýak çüýşelerini nädip ulanmaly

Dyrnak çalmak, döredijiligimizi görkezmäge we daş keşbimizi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köp sanly kölegelerde we bezeglerde bar bolan köpugurly kosmetiki önümdir.Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen halaýan dyrnaklarymyz gurap ýa-da ýelmeşip biler, bu bolsa ulanylmagy kynlaşdyrar.Şol köne, ulanylmadyk dyrnak çüýşelerini zyňmagyň ýerine, döredijilik ýollaryny üýtgedip, täze durmuş berip bilersiňiz.Bu makalada köne gury dyrnak çüýşelerini nädip gaýtadan ulanmalydygyna serederis.

dyrnak çüýşeleri1

1. customörite dyrnak çalmak kölegesini dörediň:

Köne gury dyrnak çüýşelerini gaýtadan ulanmagyň iň aýdyň usullaryndan biri, özüňiziň dyrnak çalmak kölegeleriňizi döretmekdir.Guradylan dyrnak çüýşesini boşadyň we gowy arassalaň.Ondan soň, halaýan pigmentleriňizi ýa-da kölegeli poroşoklaryňyzy ýygnaň we çüýşe guýmak üçin kiçijik bir huni ulanyň.Çüýşe arassa dyrnak lakyny ýa-da dyrnak lakyny inçe guýuň we gowy garmaly.Indi başga hiç kimde ýok üýtgeşik dyrnak reňkiňiz bar!

2. Mikro saklaýyş gaplary:

Köne zady täzeden düzmegiň başga bir akylly usulydyrnak çüýşelerikiçi göwrümli gaplar hökmünde ulanmakdyr.Çotgany aýyryň we çüýşäni gowy arassalaň, dyrnagyň galyndysynyň ýokdugyna göz ýetiriň.Bu kiçijik çüýşeler yzygiderli, monjuk, ownuk şaý-sepler ýa-da saç çeňňeklerini saklamak üçin ajaýyp.Dyrnak çalýan çüýşeleri ammar gaplary hökmünde ulanmak bilen, pyçaklaryňyzy tertipli we aňsat alyp bilersiňiz.

dyrnak çüýleri2

3. Syýahat ululygyndaky hajathana:

Syýahat etmegi gowy görýärsiňizmi, ýöne halaýan gözellik önümleriňizi uly gaplarda götermek kyn düşýärmi?Köne dyrnak çüýşelerini gaýtadan ulanmak bu meseläni çözüp biler.Köne dyrnak çüýşesini arassalaň we halaýan şampun, kondisioner ýa-da losyon bilen dolduryň.Bu kiçijik, ykjam çüýşeler syýahat üçin ajaýyp, sebäbi hajathana sumkasynda gaty az ýer tutýar.Şeýle hem önümleriňizi hiç wagt garyşdyrmaz ýaly bellik edip bilersiňiz!

4. ueelim ýa-da ýelim paýlamak:

Köplenç ýelim ýa-da ýelim almak üçin ýüz tutmaly bolsaňyz, köne dyrnak çüýşesini gaýtadan ulanmak programmany has aňsat we takyklaşdyryp biler.Dyrnak çüýşesini gowy arassalaň we çotgany aýyryň.Çüýşäniň dökülmeginiň öňüni almak üçin çüýşäni suwuk ýelim ýa-da ýelim bilen dolduryň.Çüýşe ýelimi takyk we deň derejede ulanmaga mümkinçilik berýän kiçijik çotga bilen ulanylýar.

dyrnak çüýşeleri3

5. DIY gözellik önümlerini garyşdyryň we ulanyň:

Öz gözellik önümleriňizi döretmek barada aýdylanda, dogry gurallaryň bolmagy hemme zady üýtgedip biler.Könedyrnak çüýşeleriDIY gözellik önümlerini dodak gabygy, öýde öndürilen losyon ýa-da ýüz serumu ýaly garyşdyrmak we ulanmak üçin ajaýyp.Kiçijik çotga ýüzleýjisi takyk ulanmak üçin ajaýyp, berk möhürlenen çüýşe bolsa syzmagyň öňüni alýar.

Aşakdaky hatar, köne, gury dyrnak çüýşeleriniň boş bolmagyna ýol bermegiň ýerine, olary döredijilikli görnüşde ulanmagy göz öňünde tutuň.Dyrnak çalmak üçin ýörite reňkler döretmek, olary ammar gaplary ýa-da syýahat ölçegli hajathana hökmünde ulanmak, ýelim paýlamak ýa-da DIY gözellik önümlerini garyşdyrmak we ulanmak, mümkinçilikler çäksizdir.Köne dyrnak çüýşelerini gaýtadan ulanmak bilen, diňe bir daşky gurşawy goramak bilen çäklenmän, gündelik işleriňize döredijilik täsirini goşýarsyňyz.


Iş wagty: 18-2023-nji sentýabr
Hasaba gir